Zápis z Valné hromady

18.04.2017 13:06

Zahájení 16.00 hod.

Počet přítomných: 15, po příchodu p. Malinského 16 (dle prezenční listiny)
Hosté:
Lenka Špačková zahájila jednání valné hromady a přivítala přítomné.

Poté předala slovo Š. Krousové, která valnou hromadu vedla.


Program:
1. Zahájení
2. Schválení programu a složení komisí
3. Zpráva o činnosti
4. Zpráva o hospodaření
5. Zpráva kontrolní komise
6. Zpráva organizační komise
7. Plán činnosti na období 2017 – 2018
9. Návrh usnesení
10. Závěr, diskuze


Vedení valné hromady:

Šárka Krousová
Organizační komise: Suchomelová B., Krousová Š., Špačková L.
Kontrolní komise: L. Jůnová, L. Novotná, M. Pražáková
Zápis: Krousová Š.
 

Usnesení:
Valná hromada schvaluje předložený program.  
Pro: 15
 

3. Zpráva o činnosti – L. Špačková
Leden začínáme tradičně oslavou narozenin kněžny Leopoldiny v Náhlově.
V únoru jsme zavítali do Stráže pod Ralskem, navštívili kostel a hřbitov. Protože počasí bylo velmi nevlídné, zakončili jsme vycházku v muzeu. Průvodci nám byli pánové Šír a Výboh, místní patrioti.
Březen – přednáška Petra Polakoviče v Mimoňském muzeu.
Vlastivědná Josefovská vycházka po Mimoni s Jiřím Šťastným.
Duben – přednáška Petra Polakoviče v Náhlově o Josefu Klausovi.
150. výročí bitvy u Kuřívod
Květen – Svatodušní vycházka v Hradčanech s Lenkou Jůnovou
Zúčastnili jsme se opět akce Podstávkové domky v Merbolticích, dále otevření soukromého pivovaru v Jezvé a land artového festivalu v Jablonečku, kde měl mít přednášku také náš člen J. Dvořák. Přednáška však byla, vzhledem k nepřízni počasí, zrušena. (Všechny tři akce proběhly během jednoho dne současně a zúčastnili se: P. Polakovič, K. Bidlo, Mařík, J. Dvořák, L. Jůnová, B. Suchomelová a L. Špačková.
V červnu při oslavách Dne Mimoně jsme obdrželi ocenění za vydávání kalendáře a uspořádání výstavy Poklady nejenom z půdy v rámci akce Osobnost města Mimoně. Touto cenou byl oceněn i Spolek Náhlov.
Srpen – Oslavy Horních vsí, proběhl zde křest kalendáře, vystavena byla kola Achilles a historická kola z Dubé. Oplátkou jsme se zúčastnili akce v Horní Polici, kde měl majitel soukromého muzea pan Doleček výroční výstavu. Přijeli jsme v dobovém oblečení s kočárky.
V září se naši zástupci zúčastnili víkendového sjezdu rodáků v Bad Kissingenu, na pozvání paní Margitt Hermannové. (P. Polakovič, L. Špačková, J. Havlíková, J. Mayer)
Září – prezentace pohledů během Srazu rodáků v Kummru – Hradčanech. L. Jůnová, L. Špačková
V liberecké knihovně jsme se zúčastnili promítání dokumentu o Land artovém festivalu.
Zařídili jsme oplocení lípy u pomníku v Palohlavech.
V prosinci již tradiční Betlémské světlo v Náhlově . Na Silvestra jsme dělaly (B. Suchomelová, L. Špačková) průvodce po Božím hrobě v Mimoni a v muzeu, spřátelenému spolku z Liberce (asi 20 osob).
Pan J. Šťastný, náš člen, je také průvodcem v Božím hrobu, díky němu jsme se mohli zúčastnit 11.11.2016 předání vyznamenání za nejhezčí nádraží v budově Senátu v Praze (J. Šťastný, B. Suchomelová, L. Špačková)
V průběhu roku vycházky a vyjížďky do bývalého VVP Ralsko.

Akcí bylo v r. 2016 dost, pozvánky na všechny naše akce i na akce v okolí rozesílá L. Špačková minimálně 1x do měsíce. L. Špačková také poděkovala všem členům, kteří se aktivně zapojují a jsou nápomocni i při jednotlivých akcích.

Usnesení:
Valná hromada bere na vědomí zprávu o činnosti SHM.
Pro: 15

 

4. Zpráva o hospodaření
B. Suchomelová přečetla zprávu o hospodaření. Zůstatek v pokladně za rok 2016 činí 1539,- Kč, do pokladny jsme obdrželi sponzorský dar 4000,- Kč, příjmy z členských příspěvků byly 5000,- Kč, příjmy z dobrovolných příspěvků v Náhlově byly 1715,- Kč, příspěvek z Bavorska 600,- Kč. Celkem příjmy činily 11360,- Kč. Zůstatek z roku 2015 byl 1539,- Kč.
Jako každý rok jsme zaplatili náplně do tiskárny, internetové stránky, nový stojan a bilboard, přelep. Máme stan na naše akce. Snažíme se, aby nám zůstalo něco trvalejšího na další období. Prezentace na našich stránkách a v tisku se vyplácí, vešli jsme do povědomí občanů i vedení okolních radnic.
Jednotlivé položky byly rozebrány a vysvětleny. Hospodaření bylo kontrolováno p. L. Jůnovou a L. Novotnou. Zpráva o hospodaření a účetnictví jsou na požádání k nahlédnutí u B. Suchomelové.
Usnesení:
Valná hromada souhlasí se zprávou o hospodaření.
Pro: 15


5. Zpráva kontrolní komise
L. Jůnová přečetla zprávu kontrolní komise, která zkontrolovala a odsouhlasila účetnictví organizace. Vše bylo shledáno v pořádku a bez připomínek.
Usnesení:
Valná hromada bere na vědomí zprávu kontrolní komise.
Pro: 15

 

Přišel pan Malinský. Počet členů valné hromady: 16

 

6. Zpráva organizační komise
Ve smyslu stanov ze dne 23.3.2004 je volební období představenstva na 4 roky.
Vzhledem k tomu, že volba představenstva proběhla v r. 2016, jde tedy jen o potvrzení stávajícího představenstva:
Předseda – Lenka Špačková
Představenstvo – Blažena Suchomelová (pokladní, hospodářka), Karel Bidlo (zástupce předsedy), Jiří Šťastný (podpisové právo v bance), Jaroslav Dvořák (organizátor výjezdů do bývalého VVP Ralsko) -členové představenstva
Jiné návrhy nebyly podány.
Usnesení:
Valná hromada schvaluje ve funkcích tyto členy: Lenka Špačková – předsedkyně. Blažena Suchomelová (pokladní, hospodářka), Karel Bidlo (zástupce předsedy), Jiří Šťastný, Jaroslav Dvořák (členové představenstva, podpisové právo v bance).
Pro: 16
 

Návrh složení redakční rady pro nepravidelné vydávání tiskovin a Občasníku: Š. Krousová - korektury, J. Mayer – externí spolupracovník, zajišťuje webové stránky a jejich správu, Facebook spolku a grafickou úpravu, tisk, foto a video dokumentaci – Finanční odměna 400,- Kč měsíčně (je hrazena z finanční podpory Mgr. Zadáka). J. Šťastný – člen red. rady.
Jiné návrhy nebyly podány.
Usnesení:
Valná hromada schvaluje složení redakční rady pro nepravidelné vydávání tiskovin a Občasníku: Š. Krousová - korektury, J. Mayer – externí spolupracovník, zajišťuje webové stránky a jejich správu, Facebook spolku a grafickou úpravu, tisk, foto a video dokumentaci – Finanční odměna 400,- Kč měsíčně (je hrazena z finanční podpory Mgr. Zadáka). J. Šťastný – člen red. rady.
Pro: 16
 

Návrh složení Kontrolní komise na r. 2017/2018 – Lenka Jůnová, Lenka Novotná, Milada Pražáková. Jiné návrhy nebyly podány.
Usnesení:
Valná hromada schvaluje členy Kontrolní komise pro rok 2017 – 2018 ve složení: Lenka Jůnová, Lenka Novotná, Milada Pražáková.
Pro: 16
 

Potvrzení výše částky členského příspěvku – jednotná cena pro všechny členy 200,- Kč za rok
Usnesení:
VH potvrzuje výši členského příspěvku na 200,- Kč ročně za každého člena. Výjimky nejsou uděleny.
Pro: 16
 

7. Plán činnosti na období 2015 – 2016
L. Špačková seznámila přítomné s plánem činnosti na období 2017 – 2018:
Leden: Leopoldýna – oslava narozenin, Náhlov. Hostem byla tentokrát paní Magdalena Dietlová.
Únor:  Návštěva muzea v Jablonném v Podještědí s průvodkyní Květou Vlčkovou.
Březen: 4.3. - Zúčastnili jsme se Masopustu v Mimoni. 26.3. – opožděná Josefovská vycházka po Mimoni s J. Šťastným.
Duben: 6.4. Valná hromada spolku
10.4. – setkání s rodáky, paní Margitt Hermannovou - B. Suchomelová, J. Mayer, L. Špačková – Hamr na Jezeře
22.4. – Horní Krupá, Krupský dvůr – plánovaná vycházka se neuskuteční kvůli zákazu vstupu do lesa. ZMĚNA!!! Kuřívody, Jezová – pod vedením J. Dvořáka
Květen: Boreček – průvodce K. Bidlo
Červen: 19.6. – Výstava nejenom kočárků nazvaná „V čem jste se vozili vy?“ – Městské muzeum Mimoň
Červenec – srpen: prázdniny, ALE!!!
19.8. Oslavy Horních vsí v Náhlově, začátek 10.00 hod. – 16.00  hod. V plánu křest naučné tabule.
Září: Přednáška J. Šťastného – téma, termín a místo budou upřesněny.
Prosinec: Betlémské světlo v Náhlově, datum bude upřesněno
V plánu je opět vydání kalendáře – Mimoň na dobových pohlednicích. Tentokrát v menším formátu. Spolupracujeme s panem Prášilem na knize o Mimoni – v pohlednicích.
 

Další akce, které nepořádáme, ale zveme Vás:
27.5. – Podstávkové domky v Merbolticích
27.5. Land artový festival v Jablonečku – Geopark Ralsko

Odkazy a tipy na další zajímavé akce najdete na našich webových stránkách nebo na Facebooku. Členům a příznivcům zasílá pozvánky e-mailem nebo SMS zprávou L. Špačková. Informace o akcích také na pravidelných schůzkách spolku každý první čtvrtek v měsíci v Klubu seniorů – sídl. p. Ralskem (bývalá Joka) v 16.30 hod.
 

9. Návrh usnesení
Valná hromada Spolku historie Mimoňska konaná 6.4.2017, přijala níže uvedená usnesení:
1. Bere na vědomí činnost SHM za období 2016/2017
2. Souhlasí se zprávou o hospodaření za rok 2016
3. Bere na vědomí zprávu Kontrolní komise za období 2016/2017
4. Souhlasí se složením představenstav, Kontrolní komise, Redakční rady
5. Přijala program činnosti na rok 2017/2018
6. Souhlasí s výší ročních členských příspěvků 200,- Kč za člena
7. Souhlasí s odměnou pro externího člena J. Mayera 400,- Kč/měsíc
Pro: 16
 

10. Závěr, diskuze
Do diskuze se přihlásila Monika Janecká, která informovala o aktivitách, společně s dr. Thotem a M. Pickem. Jde o to, že dostali znepokojující informace o dění v oblasti kolem zříceniny hradu Ralsko, který vlastní soukromý majitel. Ten má podnikatelský záměr vybudovat v lokalitě parkoviště, vykácet část lesa. VLS měly údajně kácení povolit. Výše uvedení se chystají založit Spolek, který by se mohl vyjadřovat k záměrům v uvedené lokalitě tak, aby nedošlo k poškozování území. Budou oslovovat i starosty okolních obcí a další subjekty, aby je informovali o aktivitách majitele zříceniny Ralsko. Budou se snažit, aby nedošlo k devastaci území. Po založení spolku podá M. Janecká další informace.

J. Šťastný – navrhoval, aby se ve vydávaném kalendáři objevilo více fotografií a byl týdenní, ne 14ti denní. Vkládat by se měly také fota z akcí SHM. Další návrh – kalendář by mohl být složený jen ze starých fotografií Ralska.

L. Špačková:  Při plánování vycházek doporučuje znát předem trasu, aby mohla být vycházka doplněna ukázkami dobových fotografií, které může připravit.
Ukázala dále parte hraběnky Hartigové, které bylo i přeložené do češtiny a několik nových úlovků starých pohlednic.

 

VH ukončena v 17.30 hod.
Zapsala: Š. Krousová     Zápis ověřil: L. Jůnová