Zápis ze schůze Spolku ze dne 6.3.2014

16.03.2014 20:01

Počet přítomných: 12 (Špačková, Suchomelová, Krousová, Dvořák, Bidlo, Hons, Pobuda, Vobořil, Moc, Marinská, Hynek)

Začátek: 16.30 hod.

Lenka Špačková informovala o událostech, které se staly od minulé schůzky a plánovaných akcích:

-        22.2. proběhla v Náhlově přednáška ředitelky Vojenských lesů ing. E.Mockové a ing. Munzara o historii VLS, článek paní Pánkové o akci je ve Zpravodaji, na našich web stránkách a vyjde v Občasníku

-        8.3. bude v Náhově přednáška o vodních dílech

-        10.3. proběhne v Jablonném v Podještědí přednáška p. Smejkala

-        na požádání Klubu seniorů ve Stráži od Ralskem proběhne přednáška pana Šťastného

-        23.3. – opět v Náhlově, přednáška „Znamení dálek“

-        pokud se přihlásíte na akci, jeďte na ni, ať jsou zaplněna auta nebo včas informujte, že nejedete, aby se mohli zúčastnit případní další zájemci

-        Lenka Špačková vyzvedne v muzeu propagační materiály Mimoně, které můžeme používat na našich akcích jako pozornost

-        14.3. je uzávěrka Ralského zpravodaje

-        panu Rakušanovi byla k 70. Narozeninám předána kniha o Mimoni

-        budeme slavit 10. výročí založení spolku, chtěli bychom vysadit strom s tabulkou, která ponese informace o spolku. Toto bylo konzultováno s J.Vítkovou z odboru životního prostředí MěÚ Mimoň, ta nám určila lokalitu vysazení – u dětského hřiště u ZŠ Komenského, určila i druh stromu – k vysazení byla doporučena červenolistá varianta - dubu,buku,habru.., strom by měl být již vzrostlý. O výsadbě stromu proběhla diskuze, jak o místě vysazení, tak o variantě, vysadit jakýkoliv strom v býv. VVP. Pan Hons navrhuje požádat VLS o strom jako sponzorský dar. Proběhlo hlasování o výsadbě stromu u školy Komenského.

Pro vysazení stromu na určené lokalitě hlasovalo: 5

Zdrželo se: 7

-        bod vysazení stromu nebyl odsouhlasen a bude zařazen do programu valné hromady

-        pan Hynek a Thér na valnou hromadu přinesou na výstavku své modely a makety hradů

-        L.Špačková informovala o návštěvě merboltického masopustu

-        byl dotázán pan Vrba, zda je možné zveřejňovat upoutávky na akce SHMRaO v kabelovém vysílání TV MITEL, toto lze – budeme naše akce takto prezentovat

-        dotaz na datum vydání Občasníku – do 10.3. by měly proběhnout opravy a kompletace článků, pak se materiál předá panu Honsovi k dalšímu zpracování

-        19.4. by měla proběhnout velikonoční vycházka po Mimoni s panem Honsem – detaily budou upřesněny, 11.5. bude Svatodušní vycházka s L. Jůnovou

-        Společenství má také Facebook, je tady pozvánka, kterou jsme obdrželi od města na Velikonoční výstavu kraslic v muzeu, tato pozvánka přivedla L. Špačkovou k myšlence, udělat výstavu drobnějších předmětů, které se vážou k historii Mimoně, protože materiály, které k historii našeho města patří, v muzeu nenajdeme – dala návrh uspořádat výstavku ze starých věcí, které mají vztah k Mimoni a nazvat ji „Co v mimoňském muzeu neuvidíte“ a požádala přítomné, zda by jí nepomohli a nepřinesli nějaké předměty, které vlastní. Vše by se vystavilo v Klubu seniorů před Valnou hromadou. Výstavu připraví L. Špačková.

Příprava na Valnou hromadu:

-Valnou hromadu povede paní Pánková

- datum Valné hromady bylo stanoveno na čtvrtek 3.4. v 16.30 hod. v Klubu seniorů na sídl. pod Ralskem

Do programu budou zařazeny tyto nové body kromě obvyklých:

-        Přejmenování SHMRaO, které pro nás vyplývá z nového Občanského zákoníku. Navržené názvy: 1) Historie mimoňska,2) Spolek historie mimoňska

-        Doplnění redakční rady o 1 člena – navržen J. Šťastný

-        Plán činnosti

-        Změna názvu vedení spolku z „představená“ na „předsedkyně“

Různé:

-        L.Š.: zápisy ze schůzí se budou dělat jen v případě závažných změn a projednávání závažných věcí a událostí, zápisy z Valné hromady nadále zůstávají

-        pan Hons navrhuje ponechání názvu SHMRaO a změnu pouze v „Společenství“ na „Spolek“

-        p. Hons se vyjádřil k závěrečnému slovu, které napsal do publikace o zaniklých obcích, uvedl, že nikoho nejmenoval

-        rozpoutala se diskuze, ve které se L. Špačková zastávala členů, kteří pro Spolek pracují a byli takto napadeni

-        p. Hons tvrdil, že se nedodržují stanovy Společenství a nedělají se zápisy ze schůzí – na to reagovala L. Špačková, že stanovy se dodržují a pokud je někdo nedodrží, je povinnost toho, kdo to zjistí o tom informovat, také ze stanov nevyplývá žádná povinnost dělat zápisy ze schůzí, kromě valné hromady, což dodržujeme

-        p. Hons napadl vybírání dobrovolného příspěvku na akcích v Náhlově a předání vybraných peněz ing. Polakovičovi. Požaduje podrobný přehled financování a záznamů všech příjmů.

-        L.Š.: dobrovolné vstupné se vybírá na všech akcích, vybrané částky jsou malé a umožňují např. nákup drobných dárků a květin pro přednášející na naše akce

-        P. Pobuda: jde tu přece o důvěru a o to, že peníze nebudou zneužity

-        L.Š.: je třeba také improvizovat a peníze používat, na co třeba

-        B. Suchomelová: vedení účetnictví je v pořádku a je kontrolováno dvěma našimi členy a předkládáno k pravidelným kontrolám podle vyžádání a platných zákonů, všechny příjmy se zaúčtovávají

-        P. Hons pohrozil kontrolou Finančního úřadu a požadoval audit

 

Ukončení v 18.00 hod.                                                               Zapsala: Š. Krousová