Zápis z Valné hromady Spolku historie Mimoňska za rok 2021

06.09.2021 09:23

Letošní odložená Valná hromada je za námi, a přinesla změny ve složení představenstva, ve správě webových stránek, ale co se bude bezprostředně týkat našich členů, ať už těch stávajících, tak těch kteří by měli o členství v našem Spolku zájem, je navýšení ročního členského příspěvku. Členský příspěvek nebyl aktualizován celých 17 let a letos dozrál čas na změnu. Více podrobností se dočtete v článku.

Valná hromada proběhla 2. 9. 2021 od 16 hodin v Retro muzeu v Mimoni.

Přítomní: Špačková, Dvořák, Jůnová, Suchomelová, Polakovič, Berauer, Pražáková, Pobuda, Polák, Šťastný, Mařík, Bidlo, Hampejsová, Kříž

Omluvení: Antošová, Novotná

Počet členů k 2. 9. 2021: 33

Počet přítomných: 14

Pokud na řádné valné hromadě není přítomna nadpoloviční většina členů spolku, má valná hromada právo rozhodnout o schopnosti usnášet se. Pro přijetí usnesení se musí vždy vyslovit nadpoloviční většina přítomných. (Stanovy Spolku, článek 7. 1. 5.)

Program:

 1. Volba předsedy
 2. Složení členů představenstva
 3. Zpráva o hospodaření za rok 2019–2020
 4. Seznámení s návrhem p. Mayera – webové stránky
 5. Zpráva o činnosti za rok 2020
 6. Plán činnosti v roce 2021
 7. Návrh na zvýšení členských příspěvků
 8. Diskuse

Zapisovatelem byl pověřen Ing. Jiří Šťastný

Schůzi zahájila a přítomné přivítala současná předsedkyně Lenka Špačková

 1. Volba předsedy:
  Přítomnými byla navržena a všemi odsouhlasena současná předsedkyně Lenka Špačková. Další volba předsedy Spolku historie Mimoňska se bude konat za 4 roky, tj. v roce 2025.
 2. Složení členů představenstva:
  Do představenstva byla navržena a odsouhlasena p. Lenka Jůnová, která v dubnu 2021 převzala funkci pokladní.
  Složení členů představenstva Spolku:

  Lenka Špačková                  předsedkyně
  Karel Bidlo                          zástupce předsedkyně
  Lenka Jůnová                      pokladní
  Jaroslav Dvořák                   člen představenstva
  Ing. Jiří Šťastný                   člen představenstva

   
 3. Zpráva o hospodaření za rok 2019–2020:
  Zprávu o hospodaření za rok 2019–2020 přednesla p. Suchomelová.
 4. Seznámení s návrhem p. Mayera – webové stránky:
  Návrh p. Mayera, který se stará o webové stránky: Od 1. 1. 2022 nebude požadovat finanční odměnu, která doposud činila 4.800, - Kč / rok. Návrh byl přítomnými přijat.
 5. Zpráva o činnosti za rok 2020:
  Zprávu o činnosti za rok 2020 přečetla a přítomné s touto zprávou seznámila p. Špačková.
 6. Plán činnosti v roce 2021:
  Plán činnosti v roce 2021 přečetla a přítomné s tímto plánem seznámila p. Špačková
 7. Návrh na navýšení členských příspěvků:
  Návrh na navýšení členských příspěvků na 300,- Kč / rok od roku 2022 byl přijat a odsouhlasen.
  Důvod:
  Členský příspěvek 200,- Kč nebyl od roku 2004 aktualizován a stal se nedostačujícím.
 8. Diskuse:
  Zhodnocení letošních OHV, návrhy na další akce spolku, pokud to epidemiologická situace dovolí.

Pozvánky na akce Spolku jsou zasílány emailem. Těm, kteří nemají emailovou adresu jsou zprávy posílány formou SMS. Pozvánky na akce Spolku lze dohledat také na spolkovém webu Historiemimone.cz, včetně plánu akcí na aktuální rok.

Na závěr Valné hromady proběhla prohlídka Retro muzea.

Valná hromada byla zakončena 2. 9. 2021 v 18.15 hod.

Zapsal: Jiří Šťastný

V Mimoni dne 2. 9. 2021

Úpravy a doplnění:

Jaromír Mayer

V Mimoni dne 6. 9. 2021

(-web- -JŠ-)

Zápis z Valné hromady ke stažení ve formátu PDF