STANOVY SPOLKU HISTORIE MIMOŇSKA

 
 1. Název spolku: Spolek historie Mimoňska
 2. Sídlo spolku: Březinova 72/V, 471 24 Mimoň
 3. Cíle a činnosti spolku
  1. 1. Spolek historie Mimoňska (dále jen "spolek") je neziskovým dobrovolným zájmovým spolkem občanů a rodáků z Mimoně a okolí, zaměřeným na poznávání historie Mimoně, Ralska a okolí.
  2. 2. Organizace pro své členy, pro děti místních a okolních škol, pro občany města Mimoň a obcí okolí Ralska pořádá různá setkání spojena s besedami a poznávacími výlety po městě a jeho okolí.
  3. 3. Sledování veškeré činnosti, která přispívá ke kulturnosti obcí v rozsahu jeho působností. Své poznatky a doporučení předává výkonným orgánům příslušných obcí.
  4. 4. Shromažďování v rozsahu svého působení všech nových poznání o historii regionu.
  5. 5. Spolupráce se všemi výkonnými orgány, v rozsahu svého působení, stejně tak se všemi společenskými, kulturními a sportovními organizacemi obcí, ve kterých působí.
  6. 6. Spolupráce se všemi institucemi v rozsahu zaměření spolku, jako např. státní archivy, muzea, úřady památkové péče, církevní instituce a podobně, jakož i s okolními zahraničními spolky a organizacemi, či s jednotlivci, kteří se aktivně věnují historii a památkové péči.
  7. 7. Vydávání vlastních publikací o historii v rozsahu své působnosti, překlady starých publikací, kronika města na pokračování, kalendáře s historickou tematikou, pořádání výstav
  8. 8. Aktivní spoluúčast na všech kulturních akcích, které jakýmkoliv způsobem se budou dotýkat historie regionu ve své působnosti.
  9. 9. Rozsah činnosti může zahrnout i jinou činnost, která není výše zahrnuta, jako příkladně organizací Pašijových her či Slavnosti Vzkříšení v Mimoni, nebo samostatné aktivity svých členů pod hlavičkou spolku.
 4. Obecná ustanovení
  1. 1. Členem spolku se může stát zájemce, který se ztotožňuje s jeho cíli a má zájem v jeho prospěch. aktivně pracovat bez rozdílu jeho stávajícího bydliště (i cizinci). Pokud se jedná o neplnoletého člena, musí mít souhlas zákonného zástupce.
  2. 2. Členství ve Spolku vzniká registrací a uhrazením členského příspěvku. Členský příspěvek se platí vždy na období jednoho roku.
  3. 3. Členství ve spolku zaniká:
   1. 3. 1. Neuhrazením příspěvku na další kalendářní rok
   2. 3. 2. Rozhodnutím valné hromady (v případě hrubého porušení stanov spolku)
   3. 3. 3. Vystoupením člena na základě vlastního rozhodnutí
   4. 3. 4. V případě ukončení členství rozhodnutím Valné hromady, nebo dobrovolným vystoupením ze Spolku, nevzniká nárok na vrácení poměrné části členského příspěvku.
 5. Práva členů spolku
  1. 1. Být informován o programu a akcích spolku
  2. 2. Uplatňovat svůj názor a připomínky k činnosti a k hospodaření spolku
  3. 3. Využívat výhody a slevy poskytované spolkem
  4. 4. Podílet se na hospodářském rozvoji spolku
  5. 5. Volit své zástupce do představenstva spolku a být volen.V případě členství právnické osoby je volen zástupce, který tuto právnickou osobu zastupuje.
  6. 6. Vystoupit ze spolku
 6. Povinnosti členů spolku
  1. 1. Naplňovat program spolku, pracovat aktivně v jeho prospěch
  2. 2. Chránit a pečovat o majetek spolku
  3. 3. Registrovat se
  4. 4. Platit členské příspěvky
 7. Orgány spolku
  1. 1. Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada
   1. 1. 1. Valná hromada je tvořena všemi členy spolku
   2. 1. 2. Valnou hromadu svolává předseda / předsedkyně nejméně jednou za rok
   3. 1. 3. Valná hromada rozhoduje o zásadních otázkách v činnosti spolku. Volí nejméně tříčlenné představenstvo spolku na čtyřleté funkční období. Schvaluje výši členských příspěvků.
   4. 1. 4. Počet členů představenstva se zvažuje podle počtu všech členů spolku.
   5. 1. 5. Pokud na řádné valné hromadě není přítomna nadpoloviční většina členů spolku, má valná hromada právo rozhodnout o schopnosti usnášet se. Pro přijetí usnesení se musí vždy vyslovit nadpoloviční většina přítomných.
  2. 2. Předsednictvo
   1. 2. 1. Řídí činnost spolku. Volí ze svého středu předsedu / předsedkyni, jednatele a hospodáře. Při větším počtu členů představenstva se volí dále zástupce předsedy / předsedkyně, a členové s pověřením k určité činnosti.
   2. 2. 2. K usnášení v rámci představenstva je zapotřebí účasti nadpoloviční většiny členů představenstva.
   3. 2. 3. Z jednání představenstva se vždy pořizuje zápis, který obdrží i kontrolní orgán a příslušná pracovní sekce.
   4. 2. 4. Představenstvo vypracovává za každý kalendářní rok výroční zprávu spolku.
  3. 3. Pracovní sekce
   1. 3. 1. Spolek bude pracovat v pracovních sekcích podle zájmů zaměření.
   2. 3. 2.Jednotlivé pracovní sekce budou mít své zastoupení ve spolku minimálně jako jeho členové s pověřením zajišťování příslušné zájmové činnosti.
   3. 3. 3. Zájmové zaměření může vykonávat i jednotlivec, který pak zároveň tvoří pracovní sekci.
  4. 4. Revizní komise
   1. 4. 1. Ke kontrole hospodaření a nakládání s majetkem volí valná hromada tříčlennou revizní komisi. V případě malé členské základny se počet úměrně sníží.
   2. 4. 2. Její činnost řídí předseda revizní komise. Komise je povinna provádět kontrolu spolku nejméně jedenkrát v kalendářním roce a řídí se obecně platnými právními předpisy. O výsledcích kontroly a případných nápravných opatřeních informuje představenstvo a valnou hromadu.
   3. 4. 3. Revizní komise o výsledcích kontroly vždy vyhotovuje zprávu.
   4. 4. 4. Revizní komise obdrží zápisy a usnesení z jednání valné hromady, představenstev a pracovních skupin
 8. Zásady hospodaření spolku
  1. 1. Spolek vystupuje jako samostatná právnická osoba
  2. 2. Spolek zastupuje předseda / předsedkyně
  3. 3. Předseda / předsedkyně jedná jménem spolku. Na základě rozhodnutí představenstva je oprávněn zřizovat a rušit účty u peněžních ústavů, sjednávat pojištění movitého i nemovitého majetku spolku, uzavírat a vypovídat veškeré smlouvy, používat vlastní razítko spolku.
  4. 4. Zdrojem příjmu spolku jsou členské příspěvky, příjmy z různých akcí, na kterých se podílí či sám organizuje, dobrovolné příspěvky, dary a dotace.
  5. 5. Představenstvo se při hospodaření s majetkem řídí obecně platnými právními předpisy.
  6. 6. Za výsledky hospodaření zodpovídá představenstvo spolku
 9. Závěrečná ustanovení
  1. 1. Stanovy spolku mohou být změněny nebo zrušeny jen rozhodnutím valné hromady.
  2. 2. Změnu stanov provádí valná hromada demokraticky nadpoloviční většinou všech členů zúčastněných na valné hromadě. Své vyjádření může člen spolku v případě své nepřítomnosti podat písemně nebo prostřednictvím pověřené osoby, která předloží písemné pověření příslušného nepřítomného člena.
  3. 3. O zániku spolku rozhoduje valná hromada třípětinovou většinou hlasů členů. Valná hromada zároveň rozhodne o vypořádání majetku a závazků.
  4. 4. Tyto stanovy byly schváleny ustanovující valnou hromadou spolku, dne 3. dubna 2014.

- V Mimoni, dne 3. 4. 2014 -

Za představenstvo v. r. 2014:

Špačková Lenka

Suchomelová Blažena

Dvořák Jaroslav

Bidlo Karel

Šťastný Jiří