Významné rody v Mimoni

 
 Wartenberg Zedlitz  Bieberstein Mazanec Müllner  Zeidler Albrecht  Putz  Hartig

 

V Mimoni působily rody, které přišly převážně v Německa, Slezska, či z Rakouska a nezřídka byly v dalších rodových větvích protkány s rody českými.
V historii Mimoně, jako prostého sídla, které mělo nějakou vrchnost (pány, panstvo) se už v první polovině 14. století, tj. někde kolem roku 1320 - 1350 setkáváme s pány z Mimoně, kteří jsou zmiňováni jako vlastníci sídla.
Ve druhé polovině 14. století, tj. po roce 1350 již vlastní Mimoň, tehdy ještě farní ves, s hradem Ralsko Vartenberkové, po smrti otce Vaňka to byli bratři Jan a Václav z Vartenberka. Dá se říci, že právě tito dva bratři měli velký podíl na rozvoji Mimoně. Protože Mimoň ležela na kupecké cestě do Žitavy, dokázali této polohy využít a podařilo se jim roku 1371 získat povolení k vybírání cla v Mimoni. A díky tomu se začala malá ves rychle rozvíjet.
V roce 1377 si tito bratři Václav a Jan společné vartenberské državy v okolí Mimoně rozdělují, pouze v Jablonci u Mimoně a v Mimoni si ponechávají společné patronátní právo.
Na konci 15 století, roku 1481 získává nejprve hrad Ralsko a v roce 1489 i panství Mimoňské rod Cedliců (von Zedlitz). Ti hrad Ralsko nejprve ztratili, resp. byl jim tehdejším králem Vladislavem ll Jagellonským, provolán jako odúmrť a král věnoval práva k užívání hradu Ralsko tehdejšímu majiteli Vartenberského panství, Linhartovi z Gutštejna. Ten však záhy na to zemřel a o práva k hradu Ralsko se přihlásil Šťastný (Felix) Skalský z Valdštejna. Král však znovu vyhlásil odúmrť a nakonec svá práva k hradu Ralsko definitivně roku 1487 obhájil Hanuš von Zedlitz. Od tohoto roku se tedy stávají Cedlicové majiteli panství Mimoňského a hradu Ralsko.
Cedlicové nakonec prodali hrad Ralsko i s Mimoňským panstvím v roce 1505 do rukou prvního pána z rodu Bieberštejnů Oldřicha (Ulricha V.) von Bieberstein, a zároveň je v tomto roce doposud farní ves povýšena na město. Oldřich (Ulrich V.) von Bieberstein však Mimoňské panství v roce 1511 prodává Janovi z Vartenberka. Vartenberkové se tedy na Mimoňské panství v roce 1511 vracejí, ale již v roce 1516 jej Jan z Vartenberka opět prodává, tentokrát i s panstvím Děvínským Joachimu l. von Bieberstein, resp. jeho manželce Jitce. Bieberštejnové tak získali neustále rychle se rozvíjející obec i s hradem Ralsko. Rod Bieberštejnů připojil panství Mimoňské s hradem Ralsko k panství Děvínskému a od té doby se věnují panství Děvínskému a Mimoňskému a hrad Ralsko, který měli od roku 1516 v držení také, již nebyl v popředí jejich zájmu a začal pustnout. Za vlády rodu Biebersteinů, vystavěl Karel z Bieberštejna, v Mimoni v roce 1570 panské sídlo, základ budoucího mimoňského zámku.
Na konci 16 století, roku 1578 získává Mimoňské a Děvínské panství Bohuslav Mazanec z Frymburka a na začátku 17. století, v roce 1604 rod Mülhausů.
Mülhausům byl majetek po bitvě na Bílé hoře zkonfiskován a přešel pod rod Zeidlerů. Další významný rod, který zanechal stopy v blízkém i vzdáleném okolí Mimoně.
Po rodu Zeidlerů na chvíli vlastnil Mimoňské a Děvínské panství vévoda Albrecht z Valdštejna, ale po jeho zavraždění v Chebu roku 1634 bylo Mimoňské a Děvínské panství navráceno zpět rodu Zeidlerů, resp. vdově po Johannu Zeidlerovi Magdaleně Zeidler, která ale již používala jen příjmení své rodiny Röhling.
V polovině 17 století přechází Mimoňské a Děvínské panství pod správu Johanna Putze z Adlerthurnu. Tato doba byla ve znamení spojení panství Mimoňského a Děvínského s panstvím Vartenberským a vstupu Hartigů na začátku 18 století na mimoňský zámek.
Hartigové vlastnili panství Mimoňské, Děvínské a Vartenberské až do konce druhé světové války, do roku 1945.

Významné rody v Mimoni

Vartenberkové

01.05.2020 10:27
Páni z Vartenberka, nebo též z Vartemberka, je jméno panské rodiny, která se vyčlenila z velikého rodu Markvarticů. Jejich erb se skládal ze zlatého a černého štípeného štítu, kterou obtáčela zelená saň. V předhusitském období patřili mezi nejmocnější šlechtice v zemi. Jejich jméno odvodil již...

Zedlitzové

02.05.2020 07:05
Rod Zedlitz pocházel původně z Borny, kraj Altenburg u Lipska. Vodní hrad „Cedelice“ tam byl připomínán již na konci 12 století, v roce 1190. Majiteli byli od roku 1191 Heinrich a Otto von Zedlitz, kteří jimi byli jmenováni dárcovským dopisem biskupa z Naumburgu. Potomek, pravděpodobně Otty ll von...

Bieberštejnové

05.05.2020 12:25
Bieberštejnové, to je starý šlechtický rod, původem ze Středního Saska. Pánové a později baroni z Bieberštejna hráli významnou historickou roli v Čechách, Slezsku a Lužici. První písemná zmínka o šlechtici pojmenovaném po hradu Bieberštejn pochází z roku 1218 a zmiňuje se o Güntherovi z...

Mazancové z Frymburka

06.05.2020 11:19
Mazancové z Frymburka byla původně pražská měšťanská rodina. Bohuslav Mazanec z Frymburka (†1589), písař menších desk zemských, získal v roce 1556 za císařské služby od krále Ferdinanda I. Habsburského vladycký list, v roce 1558 byl povýšen i se svou rodinou mezi erbovní měšťany s predikátem "z...

Myllnerové z Mühlhausenu

21.05.2020 07:52
Rod Myllnerů byl původně německý šlechtický rod, který přišel do Čech prostřednictvím Petra Myllnera, který sloužil rakouskému panovnickému domu v mnoha válkách. Petr z Myllner z Milhauzu ( † 1576) měl dva syny. Jana a Adama. Jan Myllner byl humanisticky vzdělaný a v roce 1590 se stává královským...

Zeidlerové a Albrecht z Valdštejna

21.05.2020 10:18
Postup konfiskace mimoňského panství po bitvě na Bílé hoře a útěku Jana Myllnera z Mimoně byl rychlý. Bez jakéhokoliv šetření o majetkových poměrech bylo 7. prosince 1620 z rozkazu královského místodržícího Karla z Lichtenštejna, zabráno ve prospěch císaře, společně se všemi dalšími majetky Petra a...

Putzové z Adlersthurnu

25.05.2020 10:01
Putzové z Adlersthurnu Jan Putz z Adlesthurnu pocházel původně z měšťanské rodiny, z německého Meiningenu. Byl starším synem Thomase Kornela, hejtmana Poděbradského a Kolínského panství. Vzdělání získal studiemi na evropských univerzitách, zejména ve Španělsku, Francii a v Belgii. V roce 1631...

Hartigové první část

27.05.2020 06:34
Hartigové přišli k mimoňskému panství prostřednictvím Marie Terezie Putzové z Adlersthurnu již v roce 1705, když se provdala za Ludvíka Josefa Hartiga. Panství mimoňské a děvínské, které jí odkázal dosud žijící strýc Jan Ignác Dominik Putz, mu přinesla věnem. Administrativně se však Hartigové ujali...

Hartigové druhá část

27.05.2020 12:17
Česká větev rodu Hartigů I.   Pátý syn Ludvík Josef Hartig ( * 1685 Praha - † 1735 Praha, pohřbený ve Stráži pod Ralskem) byl společně se svým otcem roku 1707 povýšen do stavu svobodných pánů. Od svého staršího bratra Jana Huberta získal statek Horní Beřkovice. V roce...

Hartigové třetí část

27.05.2020 12:37
Česká větev rodu Hartigů II.   Edmund Hartig ( * 1812 Vídeň - † 1883 San Remo, pohřbený v kostele sv. Zikmunda ve Stráži pod Ralskem) se obdobně jako většina představitelů tohoto rodu věnoval diplomatické službě. V roce 1840 byl jako atašé ve Florencii, později v Paříži. Roku 1843...